Khoa Răng-Hàm-Mặt đại học Văn Lang

1. Giới thiệu:

Bộ môn Nha khoa cơ sở được thành lập ngày 17/9/2020 và phụ trách các môn học: Giải phẫu răng ứng dụng, Mô phôi đại cương – Mô phôi miệng ứng dụng, Sinh học miệng, Vật liệu nha khoa, Cắn khớp cơ sở và Cắn khớp lâm sàng. Tổng thời lượng các môn học do bộ môn phụ trách là 16 tín chỉ, phân bổ trong các năm: năm thứ nhất, năm thứ hai, và năm thứ năm. Các môn học Bộ môn phụ trách giảng dạy liên quan đến kiến thức cơ sở chuyên ngành đầu tiên cho sinh viên và cả liên quan đến kiến thức chuyên ngành.

2. Giảng viên bộ môn:

TS.BS Trần Thị Nguyên Ny (Trưởng bộ môn)

TS. BS Trần Thị Xuân Lan

ThS. BS Trần Ngọc Thụy Vy (Thỉnh giảng)

3. CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

3.1. Giải phẫu răng ứng dụng:

3.2. Mô phôi đại cương – Mô phôi miệng ứng dụng:

3.3. Vật liệu nha khoa

3.4. Sinh học miệng

3.5. Cắn khớp cơ sở:

3.6. Cắn khớp lâm sàng